2018 – Et geht virun!

Léif FrëndInnen vum Atelier D,

Mir wënschen Iech all een wonnerbart neit Joer an hun eng gudd Noricht: de Projet op de Frichen vun der Diddelenger Schmelz geet 2018 weider, an Dir kennt Iech op nei Events, Workshops an aner Iwwerraschungen freeën.

Iwwer d’Wanterméint as et allerdéngs nach ze kal an der Hal Fondouq, dofir strécken mir hannert dem Uewen un engem Fréijors- an Summerprogramm, déi mer Iech demnächst wärte présentéieren.

Falls Dir Ideeën oder Suggestiounen hutt, oder Iech wellt mat engagéieren, erreecht Dir eis ënnert info@dkollektiv.org

Bis geschwënn, den DKollektiv

*****

Chères et chers amiEs de l’Atelier D,

Nous vous souhaitons une nouvelle année pleine de bonheur et en profitons pour vous faire part de la bonne nouvelle: le projet sur les friches de l’ancienne usine sidérurgique de Dudelange continue et de nombreux nouveaux événements vous attendent pour l’année 2018.

Comme il fait trop froid dans le hall Fondouq durant les mois d’hiver, nous en profitons pour vous concocter un programme printanier et estival que vous allez découvrir très prochainement.

Si vous avez des idées ou suggestions, ou si vous désirez vous investir dans le projet, vous pouvez nous contacter à info@dkollektiv.org

A bientôt,

le DKollektiv