Infopunkt / Point info

Hëlleft mat, d’Gebai Vestiaires-Wagonnage ze renovéieren!

Infopunkt all Donneschdes, vun 18 bis 20 Auer am atelier D – hall Fondouq, um Site vun der Diddelénger Schmelz.

Méi Informatiounen fannt dir op dësem Site ënnert dem Volet « Projets participatifs »

*

Participez à la rénovation
du bâtiment Vestiaires-Wagonnage!

Point info ouvert à tout le monde, tous les jeudis de 18h à 20h
à l’atelier D – hall Fondouq, sur le site du laminoir de Dudelange

Plus d’informations sur ce site sous le volet « Projets participatifs »

*

Take part in the renovation of the Vestiaires-Wagonnage building!

Info point open to everyone, every Thursday from 6 p.m. to 8 p.m.
at atelier D – Fondouq hall, on the Dudelange factory site

More information on this site under the section « Projets participatifs »